ولادت حضرت علي(ع)
علي را چه بنامم 

علي را چه بنامم؟

علي را چه بخوانم؟

ندانم، ندانم

ثنايش نتوانم، نتوانم

***

علي دست خدا بود

علي مست خدا بود.

علي را چه بنامم؟

علي را چه بخوانم؟

ندانم ندانم

ثنايش نتوانم نتوانم

***

خدا خواست كه خود را بنمايد.

در جنت خود را برخ ما بگشايد.

علي ره بهمه خلق نشان داد.

علي رهبر مردان صفا بود

علي آينه ي پاك خدا بود.

علي را چه بنامم؟

علي را چه بخوانم؟

ندانم، ندانم

ثنايش نتوانم، نتوانم

***

علي گر چه خدا نيست

وليكن ز خدا نيز جدا نيست

برو سوي علي تا كه وفا را بشناسي

ببر نام علي تا كه صفا را بشناسي.

اگر آينه خواهي كه ببيني رخ حق را

علي را بنگر تا كه خدا را بشناسي.

چه گويم سخن از او؟ كه نگنجد به بيانم

ندانم كه سخن را به چه وادي بكشانم؟

ندانم، ندانم

ثنايش نتوانم، نتوانم

***

علي مرد حقيقت

علي شاه طريقت

علي مرهم دلهاي خراب است

ره كوي علي راه صواب است

علي را چه بنامم؟

علي را چه بخوانم؟

ندانم، ندانم

ثنايش نتوانم، نتوانم

 

 

برگرفته از: كتاب طلوع محمد «مهدي سهيلي»


 
..