نماز و عترت
شوراي مركزي اقامه نماز وزارت نفت 

 
..
ستاد اقامه نماز کشور 

 
..