10عنوان جديد پورتال
انتصاب دبير شوراي فرهنگي شرکت ملي گاز ايران 

طی حکمی از سوی آقای آقای سیدمحمود حسینی رئیس شورای فرهنگی، آقاي سيداحمد صدری به عنوان "دبيرشوراي فرهنگي شركت ملي گاز ايران" منصوب شد.

 
..