پيامك
پيامك ميلاد حضرت فاطمه و روز مادر 

1. السلام اي درخت نور
بر تنت هميشه رخت نور
اي الهه ي وفا و عشق
اي تو خوبي و صفا و عشق
پاکي از وجود پاک توست
عشق قلب سينه چاک توست
---
ولادت ام الائمه، حضرت فاطمه، بر شما و بر همه، مبارک باد.


2. سراي احمد امشب رشک طور است
زمين و آسمان غرق سرور است
نهد پا در جهان دخت محمد-ص
به راهش از جهان گلريز حور است


3. دوش از سرور غيبم
بر گوش دل ندا شد
گفتا زجاي برخيز،
عالم پر از صفا شد
ظاهر فروغ زهرا-س
از بيت مصطفي شد
---
ميلاد دختر نبوت، همسر ولايت، مادر امامت، برشما مبارک باد.


4. عالم شده معطر از گلشن خديجه
خندد گل محمد در دامن خديجه
آنان که ديده بستند از خدمت خديجه
کي مي توان ببينند اين عزت خديجه
---
\\* هديه به پيشگاه اين مادر و فرزند نوراني، صلوات *//


5. باز از چمن داور، يک غنچه نمايان شد
از يمن قدوم او عالم همه بستان شد
برخيز نما شادي، ايام سرور آمد
چون باز دري بر خلق از روضه ي رضوان شد

6. زهرا که از فروغش عالم ضيا گرفته
دين نبي ز فيضش نشو و نما گرفته
مريم زمکتب او درس حيا گرفته
جشني به عرش اعلي بهرش خدا گرفته
++ ميلاد نور مبارک ++


7. مادر خوبم؛
به تو سلام مي کنم، تا خانه عروجم با دعاي تو بنا شود
و دلم در آسمان آبي مهرت رها شود...
روزت خجسته، لبانت پر ز خنده و دلت شاداب و سرزنده باد.


اين پيامک رو بايد نيم ساعت قبل از روانه شدن به سمت خانه ي مادرتون بفرستيد!:


8. پيامبر اکرم-ص:
هر کس پيشاني مادر خويش را ببوسد، از آتش جهنم دور مي ماند.
----
مادر عزيزم! تا چند لحظه ي ديگر پيشاني نوراني ات غرق بوسه خواهد شد!!


و اين آخري تقديم به عزيزاني که نه شوهرشون هست تا براشون
روز زن رو جشن بگيره و نه فرزندشون که روز مادر رو... :


9. اي دوست به حنجر شهيدان صلوات
بر قامت بي سر شهيدان صلوات
از دامن زن مرد به معراج رود
بر دامن مادر شهيدان صلوات


اس ام اس ميلاد حضرت زهرا و روز مادر :


1. بيستم ماه جمادي
اين ندا دادي منادي
آمده هنگام شادي
فاطمه از مام زادي
---
ميلاد سرور بانوان جهان
و مادر تمام شيعيان بر شما و تمام ايرانيان مبارک باد.

2. شد جهان پرشور و غوغا
صفحه ي گيتي مصفا
بيت احمد طور سينا
پانهد زهرا-س به دنيا


3. در زاد روز اين پسر و مادر
شمس و قمر قرينه ي يکديگر
مادر، بزرگ بانوي دين، زهراست
فرزند او، خميني روح الله است
مادر، چراغ روشن ايمان است
فرزند، روشنايي ايران است
از مهر مادر و خط اين فرزند
يا رب به ما جدائي از آن مپسند


4. در آسمان آبي دلم، جايي براي ابرها نيست
مادرم! دعايم کن که با دعايت، دلم خانه دردها نيست
---
عزيزترين عزيزانم! روزت مبارک...


5. تو بهترين گل، ميان شهر گلهايي
تو رنگ آفتابي،
شب که مي رسد، مثل ستاره،
گوئيا مهتابي...
---
.:مادر خوبم، روزت مبارک:.


6. آسماني پر از ستاره، دشتي پر از گل،
تقديم به آني که بهشت زير پايش جا دارد
به مادرم...
که مهرش تا ابد در دلم جاي دارد.

1. السلام اي درخت نور
بر تنت هميشه رخت نور
اي الهه ي وفا و عشق
اي تو خوبي و صفا و عشق
پاکي از وجود پاک توست
عشق قلب سينه چاک توست
---
ولادت ام الائمه، حضرت فاطمه، بر شما و بر همه، مبارک باد.


2. سراي احمد امشب رشک طور است
زمين و آسمان غرق سرور است
نهد پا در جهان دخت محمد-ص
به راهش از جهان گلريز حور است


3. دوش از سرور غيبم
بر گوش دل ندا شد
گفتا زجاي برخيز،
عالم پر از صفا شد
ظاهر فروغ زهرا-س
از بيت مصطفي شد
---
ميلاد دختر نبوت، همسر ولايت، مادر امامت، برشما مبارک باد.


4. عالم شده معطر از گلشن خديجه
خندد گل محمد در دامن خديجه
آنان که ديده بستند از خدمت خديجه
کي مي توان ببينند اين عزت خديجه
---
\\* هديه به پيشگاه اين مادر و فرزند نوراني، صلوات *//


5. باز از چمن داور، يک غنچه نمايان شد
از يمن قدوم او عالم همه بستان شد
برخيز نما شادي، ايام سرور آمد
چون باز دري بر خلق از روضه ي رضوان شد

6. زهرا که از فروغش عالم ضيا گرفته
دين نبي ز فيضش نشو و نما گرفته
مريم زمکتب او درس حيا گرفته
جشني به عرش اعلي بهرش خدا گرفته
++ ميلاد نور مبارک ++


7. مادر خوبم؛
به تو سلام مي کنم، تا خانه عروجم با دعاي تو بنا شود
و دلم در آسمان آبي مهرت رها شود...
روزت خجسته، لبانت پر ز خنده و دلت شاداب و سرزنده باد.


اين پيامک رو بايد نيم ساعت قبل از روانه شدن به سمت خانه ي مادرتون بفرستيد!:


8. پيامبر اکرم-ص:
هر کس پيشاني مادر خويش را ببوسد، از آتش جهنم دور مي ماند.
----
مادر عزيزم! تا چند لحظه ي ديگر پيشاني نوراني ات غرق بوسه خواهد شد!!


و اين آخري تقديم به عزيزاني که نه شوهرشون هست تا براشون
روز زن رو جشن بگيره و نه فرزندشون که روز مادر رو... :


9. اي دوست به حنجر شهيدان صلوات
بر قامت بي سر شهيدان صلوات
از دامن زن مرد به معراج رود
بر دامن مادر شهيدان صلوات


 
..
بيشتر